دسته بندی مطالب

ساعت ریچارد میل شگفت انگیز بر دستان «نادال» تنیس باز اسپانیایی

رافائل نــادال تنیس باز اســپانیایی مطرح جهان روزســوم ژوئن ۱۹۸۶ در شــهر ماناکور، جزیره مایورکا از جزایر بالئارس متولد شــد. در ســال 2010 خبر مربوط به همکاری نادال و ساعتRM027  به ســرعت در دنیــا پیچید، به حدی که کمترین ســاعتی در دنیا توانســت تا این حد به شــهرت برسد. دو دلیل عمده برای این موضوع وجود داشت. یکی اینکه پیش از این بازیکنان تنیس هرگز در زمین بازی ســاعت به دســت نمی‌کردند. نادال در این باره می‌گوید: «در ســال 2010 من اولین تنیــس بازی بــودم که هنــگام بازی ســاعت به مچ دستم بستم.
برنــد ریچــارد میل در آن ســال تــلاش بســیاری کرد تا بهترین و شگفت انگیزترین ساعت خود را ارائه کند بــه طــور معمــول بــرای هیــچ تنیس بازی خوشایند نیست که هنگام بازی چیــزی با مچ دســتش زیاد در تماس باشد، از سوی دیگر نوع حرکات دست یک تنیس باز موجب وارد آمدن شــوک و ضربه به ســاعت شده و این به هیچ عنوان برای ساعتهای مکانیکی مناسب نیست و به عملکرد آنها آسیب میرساند. در واقع به نظر میرسد کمتر ســاعتی بتواند در زمــان طولانی بازی نادال بر مچ دست او قرار گرفته و برای مدتی طوالنی ســالم مانــده و عملکرد خود را حفظ کند.

نکته‌ی جالب دیگری که در مورد این ساعت خارق العاده میتوان مطرح کرد، قیمت آن اســت، چیزی در حدود نیم میلیون دلار. نــادال معتقد اســت این ســاعت با وجودی که بســیار زیبا بــود، اما برای فخرفروشــی و نمایش دادن ارائه نشده بود. این یک محصول بسیار ارزشمند و مفید بود و تلاش زیادی صورت گرفته بود تا این ســاعت با چنیــن کیفیتی تولید شود. برای لحظه ای تصور کنید یک ساعت ورزشــی بدون هیچ فلــز گران قیمت و یــا جواهر قابــل توجهی تــا این حد گران قیمت باشد. یک ساعت مکانیکی نیم میلیون دلاری با توربیلن که ورزشکاران میتوانند آن را با خود به حمام ریچارد میل شگفت انگیز بر دستان «نادال» تنیس باز اسپانیایی و سونا ببرند و یا به همراه آن در زمین بازی کنند.

هر ســاعت دیگری بــود تنها چند هفته پــس از اینکه بر دســتهای این قهرمــان تنیــس قرار داشــت منهدم میشد. اما RM027 برای همین هدف ســاخته شــده بود. در واقع این اولین ساعت ورزشــی بود که دارای توربیلن بــود، خصوصیتــی کــه اوج هنر یک ساعت ساز را نشان می‌دهد. در اواســط ســال 2014 رافائل نادال ســومین 027 RM کــه 27 RM-02 نام داشــت را معرفی کــرد. در واقع هر کســی تا با چشــم خود ایــن محصول خارق العــاده را نبیند، بــاور نخواهد کرد که برند ریچارد میل بتواند این ســاعت شگفت انگیز را تولید کند. این ساعت حتی از محصولات قبلی گرانتر است و چیزی حدود 750 میلیون دلار قیمت دارد. بنابراین اگر شما علاقه مند به سبک و ظاهر ســاعت هایی هســتید که برند ریچارد میل به تولید آنها معروف است، بدون شــک عاشــق ظاهر این ساعت خواهید شد.

منبع: نشریه اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران


برچسب ها: ساعت ریچارد میل بر دستان رافائل نادال ،برند ریچارد میل ،ساعت افراد مشهور ،افراد مشهور چه ساعتهایی میبندند ،ساعت های گران قیمت ،قیمت ساعت نادال

ارسال دیدگاه


جدید